DUTCH: Privacyverklaring

Qnoop, gevestigd aan Hannie Dankbaarpassage 6 1053 RT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Qnoop.com Hannie Dankbaarpassage 6 1053 RT Amsterdam +31 20 214 84 27

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qnoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met de bovengenoemde contactgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@qnoop.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qnoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Qnoop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Qnoop volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Productaanbevelingen per email

– Reclamebanners: Wij gebruiken tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zgn. reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina’s van derden plaatsen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qnoop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qnoop) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qnoop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qnoop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qnoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Qnoop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Qnoop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qnoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@qnoop.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Qnoop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qnoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@qnoop.com

 

 


ENGLISH: Privacy statement

Qnoop, established at Hannie Dankbaarpassage 6 1053 RT Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

www.Qnoop.com Hannie Dankbaarpassage 6 1053 RT Amsterdam +31 20 214 84 27

Personal data that we process

Qnoop processes your personal data by using our services and / or by providing it to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:

– First and last name

– Address data

– Phone number

– E-mail address

– Information about your activities on our website

– Internet browser and device type

You can receive information about your data stored with us free of charge at any time, and your right to correction, blocking or deletion of your data. Please contact the above contact details for this.

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@qnoop.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Qnoop processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment

– Sending our newsletter and / or advertising brochure

– You can call or e-mail if necessary to carry out our services

– inform you about changes to our services and products

– Give you the opportunity to create an account

– To deliver goods and services to you

– Qnoop analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

– Qnoop monitors your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

– Product recommendations by email

– Advertising banners: We also use collected data during your visit to show you so-called advertising banners. These are advertisements that we place on third-party pages.

Automated decision-making

Qnoop does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a Qnoop employee).

How long we store personal data

Qnoop does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Qnoop will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Qnoop remains responsible for these processing operations

Cookies, or similar techniques, that we use

Qnoop uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Qnoop uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are for example advertisers and / or social media companies. Below an overview: Cookie: Google Analytics Function: Analytical cookie that measures website visits Retention period: 2 years.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Qnoop and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@qnoop.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Qnoop also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Qnoop takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@qnoop.com